1 april 2020

Privacy statement

Live Your Dreams heeft als kernactiviteit jouw Life Plan te optimaliseren. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid aan persoonsgegevens. Live Your Dreams respecteert jouw privacy en is ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We voldoen daarbij aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit privacy statement informeren wij jou hierover. Heb je vragen over dit privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • gegevens als leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden;
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of beleggingen;
 • gegevens die voortkomen uit testresultaten, vragenlijsten en interviews;
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen). Deze verwerken wij uiterst zorgvuldig en doorgaans alleen met jouw toestemming.
 • mogelijk nog andere niet genoemde gegevens, benodigd om onze dienstverlening aan jou uit te kunnen voeren.

 

Wat is het doel van de verwerking van de gegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op onder meer de volgende activiteiten:

 • het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
 • het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers;
 • het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

  

Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking van gegevens?

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product, een financiële dienst of beleggingen;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van derden. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct marketing en/of profilering gericht op marketing.

 

Wat is het bewaartermijn van jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt, dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

 

Wat zijn jouw rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens?

Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Hierover kun je

altijd contact met ons opnemen.

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij je persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van je persoonsgegevens;
 • aanpassing van je persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van je persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van je persoonsgegevens;
 • overdracht van je persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op verzoek;
 • vragen over de inhoud van dit privacy statement;

Het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we het argument hiervoor uitgebreid onderbouwen.

 

Hoe staat het met de beveiliging van je gegevens?

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen.

 

Wanneer verstrekken wij gegevens aan derden?

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. We mogen dit wel doen als je ons hiervoor toestemming hebt gegeven, als we ertoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan jou, verstrekken wij je persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • financiële instellingen (zoals banken of vermogensbeheerders) waarbij we voor jou een financieel product aanvragen, waarbij je een financieel product hebt dat wij voor je beheren of waarbij we je begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken;
 • notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen);
 • mogelijk andere niet genoemde partijen die van belang zijn voor een optimale dienstverlening aan jou;
 • externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in een schriftelijke overeenkomst.

 

Klachtrecht

Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met je rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op.

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.